Algemene voorwaarden

Door u online te registreren bij www.digitaal-testlokaal.nl, verklaart u onderstaande voorwaarden en condities te kennen en te accepteren.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten die worden aangeboden door Profiel ASL B.V. op of via www.digitaal-testlokaal.nl of een andere door Profiel ASL B.V. geŽxploiteerde website.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.

1.3. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen.

1.5. Profiel ASL B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Profiel ASL B.V. kan (delen van) de diensten, die aangeboden worden, veranderen. Alleen de meest recente voorwaarden zijn van toepasing. Daarom raden wij u aan regelmatig de voorwaarden na te kijken. Wijzigingen worden gemeld op de website en worden als effectief beschouwd 5 dagen nadat ze op de website zijn gemeld of aan u per e-mail of post bekend zijn gemaakt. Als u het niet eens bent met de aanpassing(en) op de overeenkomst, dan mag u met inachtneming van de opzegtermijn van ťťn maand de overeenkomst beŽindigen. Als u de website en de producten na aanpassing op deze overeenkomst of verandering(en) in het productenaanbod blijft gebruiken, stemt u in met inachtneming van deze herziening(en) of verandering(en) en daaraan gebonden te zijn.

2. Definities

1. Profiel ASL B.V.: eigenaar en exploitant van de website www.digitaal-testlokaal.nl en diverse andere websites

2. Website: de website www.digitaal-testlokaal.nl en eventuele andere door Profiel ASL B.V. geŽxploiteerde websites op het gebruik waarvan deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard door Profiel ASL B.V.

3. Testlokaal: een platform en softwaretool waarmee klanten van Profiel ASL B.V. bij hun respondenten testen kunnen afnemen en de testgegevens kunnen beheren

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen PROFIEL ASL B.V. en een klant die gebruik maakt van de diensten van Profiel ASL B.V.

5. Bezoeker: de persoon die de website bezoekt

6. Klant: de persoon die, na registratie op de website, gebruik kan maken van alle op de website geboden diensten

7. Respondent: de persoon waarbij een klant van Profiel ASL B.V. een test afneemt

8. Persoonsgegevens: de door een klant of respondent te verstrekken gegevens die tot zijn persoon herleidbaar zijn

9. Krediet: een financieel tegoed dat de klant bij Profiel ASL B.V. heeft om testen te laten afnemen door respondenten en/of andere diensten af te nemen

3. Registratie en overeenkomst

3.1. Registratie op de website als loopbaanprofessional is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar, die een wettelijk bindende overeenkomst kunnen sluiten.

3.2. De door Profiel ASL B.V. via de website aangeboden testproducten zijn bedoeld voor professionele gebruikers die beschikken over voldoende kennis en ervaring om de testen te gebruiken en de testresultaten te interpreteren. PROFIEL ASL B.V. voert daarop geen structurele controle uit.

3.3. Als u de website als professional gebruikt en het product gebruikt om anderen te adviseren, dan garandeert u dat:

- U competent, gekwalificeerd, gelicenseerd of geautoriseerd bent om psychologische tests te gebruiken voor de verschillende terreinen, zoals assessment, coaching, het geven van begeleiding en/of trainingen, op het terrein waarin u werkzaam bent. Een en ander in overeenstemming met de (in uw land) geldende wetgeving en regelgeving.

- U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en uw professionele ethiek.

- U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheids- of semi-overheidsregels.

- U het product enkel en alleen zult gebruiken voor de organisatie waar u werkzaam bent of voor uw eigen bedrijf, in eigen naam en voor eigen rekening. Het is u niet toegestaan het product te verkopen, leasen, kopiŽren, geven, overhandigen of over te dragen op welke manier dan ook aan welk bedrijf of persoon dan ook, behalve voor het gebruik van de producten en diensten als integraal onderdeel van uw dienstverlening aan cliŽnten of voor gebruik binnen de organisatie die de directe werkgever van de professional is.

- Voor bepaalde diensten of producten kan Profiel ASL B.V. uw betrouwbaarheid en kennis als professional testen voordat u toegang tot deze service of producten krijgt. Profiel ASL B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden u toegang te weigeren.

3.4. Door het registreren als klant op de website, aanvaardt de klant deze voorwaarden en komt er tussen PROFIEL ASL B.V. en de klant een overeenkomst tot stand. Deze overeenkomst geeft de klant het recht alle op de website aangeboden diensten (tegen betaling) te gebruiken, alsmede de door PROFIEL ASL B.V. ter beschikking gestelde software te gebruiken, en geeft PROFIEL ASL B.V. het recht de geregistreerde informatie te gebruiken en op te slaan.

3.5. Een overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden.

3.6. Profiel ASL B.V. heeft het recht om zonder opgaaf van reden een registratie door een bezoeker te weigeren en daarmee de toegang tot de op de website aangeboden diensten te blokkeren.

3.7. Profiel ASL B.V. heeft eveneens zonder opgaaf van reden het recht om een eenmaal geregistreerde klant uit haar bestanden te verwijderen, de verdere toegang tot de op de website aangeboden diensten te blokkeren en/of door de klant geplaatste informatie te verwijderen. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien Profiel ASL B.V. constateert dat de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of geregistreerd, niet voldoende gekwalificeerd is voor afname van bepaalde diensten, in strijd handelt met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of goede zeden, in strijd met onderhavige algemene voorwaarden of overeenkomst, dan wel indien de klant problemen veroorzaakt en/of niet handelt in overeenstemming met het beleid van Profiel ASL B.V.

3.8. Een eventuele blokkering van toegang en/of verwijdering van gegevens laat onverlet het recht van Profiel ASL B.V. om rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te vorderen.

3.9. De minimale contractperiode is 12 maanden, daarna is het contract maandelijks schriftelijk opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand. Er is geen recht op restitutie van ongebruikte credits bij opzeggen van het abonnement. Tarieven worden jaarlijks geÔndexeerd. Profiel ASL B.V. behoudt zich het recht voor tussentijds tarieven van testen en abonnementen aan te passen.

3.10.Verplichtingen die bestemd zijn om na de beŽindiging geldig te blijven, zoals de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten, blijven ook na de beŽindiging van de overeenkomst bestaan.

4. Persoonsgegevens

4.1 Geregistreerde klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij op de website hebben geregistreerd en/of verstrekken aan hun respondenten. PROFIEL ASL B.V. kan bezoekers, andere klanten en/of respondenten niet garanderen dat de door een klant geregistreerde en/of verstrekte informatie juist is.

4.2. Na registratie als klant op de website krijgt de klant een inlognaam en wachtwoord toegekend, waarmee op de website kan worden ingelogd en waarmee de klant zijn persoonsgegevens kan beheren en/of wijzigen. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat derden niet in het bezit komen van de inlognaam en het wachtwoord. Het wachtwoord kan door de klant worden gewijzigd. PROFIEL ASL B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat derden in het bezit zijn gekomen van de inlognaam en/of het wachtwoord van de klant.

4.3. De resultaten van een door een respondent afgelegde test worden, tenzij anders tussen de klant en respondent overeengekomen, ter beschikking gesteld van de respondent. De klant mag deze resultaten niet zonder schriftelijke toestemming van de respondent ter beschikking stellen aan derden. Het is de klant toegestaan de resultaten voor uitsluitend eigen interne doeleinden te gebruiken.

4.4. Alle door testen verkregen informatie en andere middels de website verkregen informatie, waaronder door registratie verkregen informatie, wordt eigendom van PROFIEL ASL B.V.

PROFIEL ASL B.V. zal door registratie verkregen informatie uitsluitend gebruiken ten behoeve van communicatie met klanten en/of respondenten, zal de door testen verkregen informatie uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruiken voor bijvoorbeeld statistische doeleinden en zal de overige verkregen informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Dit geldt voor Ė maar is niet beperkt tot Ė onderzoek, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van normgroepen en de uitvoering van statistische analyses. Profiel ASL B.V. zal nooit schriftelijk of op andere wijze direct contact met uw cliŽnten opnemen, tenzij u daar expliciet om heeft verzocht of om zich te verzekeren van een correcte dienstverlening. PROFIEL ASL B.V. zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of voorschrift gehouden is.

5. Aangeboden diensten

5.1. PROFIEL ASL B.V. biedt enerzijds een platform en bijbehorende software waarmee klanten testen kunnen afnemen bij hun respondenten en de testgegevens kunnen beheren.

5.2. PROFIEL ASL B.V. is geen partij bij welke transactie dan ook die via de website tot stand komt tussen een klant en diens respondenten en/of derden. Eventuele problemen tussen een klant en een respondent en/of een derde dienen door deze partijen zelf te worden opgelost.

5.3. Door acceptatie van deze voorwaarden vrijwaart de klant PROFIEL ASL B.V. voor alle mogelijke onjuiste informatie die op of via de website wordt gemeld en voor alle schade die mogelijk ontstaat als gevolg van een transactie die via de website tot stand komt.

5.4. PROFIEL ASL B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website, als gevolg van (technische) storingen, en/of enige tekortkoming van PROFIEL ASL B.V. in de uitvoering van de overeenkomst.

6. Betaling

6.1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's en excl. BTW.

6.2. Een klant kan zijn krediet op ieder gewenst moment verhogen op de wijze zoals op de website vermeld. Eenmaal betaald krediet zal door PROFIEL ASL B.V. nimmer worden gerestitueerd. De klant dient het krediet 'op te nemen' middels het afnemen van testen.

6.3. Na het bestellen van een krediet ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging en een factuur voor het bestelde krediet. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

6.4. Indien zich problemen voordoen bij de betaling en PROFIEL ASL B.V. is genoodzaakt incassomaatregelen te treffen, dan worden alle daaraan verbonden kosten op de klant verhaald. Indien betaling niet alsnog plaatsvindt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd.

6.5. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant is PROFIEL ASL B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de klant zijn (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6.6. Op deze overeenkomst is het herroepingsrecht van toepassing, een Ďmodelformulier voor herroepingí wordt met de factuur aan u toegestuurd om u als consument te attenderen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

7. Kosten

7.1. De klant is aan PROFIEL ASL B.V. buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die PROFIEL ASL B.V. moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de overeenkomst al dan niet in rechte van de klant te vorderen.

7.2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de klant verschuldigd in ieder geval waarin PROFIEL ASL B.V. zich terzake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan PROFIEL ASL B.V. toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. PROFIEL ASL B.V. is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers, klanten, respondenten of adverteerders lijden als gevolg van het gebruik van de website en/of via de website gesloten transacties.

8.2. PROFIEL ASL B.V. biedt enkel een platform en software om testen af te nemen en de daaruit voortvloeiende gegevens te beheren. PROFIEL ASL B.V. is niet aansprakelijk voor gedragingen van bezoekers, klanten of respondenten op de website noch voor de door hen verstrekte informatie.

8.3. PROFIEL ASL B.V. staat uitdrukkelijk niet in voor door de klanten jegens hun respondenten gepretendeerde professionaliteit en/of kennis en ervaring op enig gebied. De respondent dient zelf de door een klant terzake verstrekte informatie te verifiŽren.

8.4. De informatie die door PROFIEL ASL B.V. op de website is geplaatst en de inhoud van de testen, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. PROFIEL ASL B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de daardoor eventueel ontstane schade.

8.5. Bezoekers, klanten, respondenten en adverteerders vrijwaren PROFIEL ASL B.V. voor alle schade, waaronder gevolg-/bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst-/omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door het gebruik van de website veroorzaakt, of door de (tijdelijke) onmogelijkheid de website te gebruiken en/of advertenties te plaatsen, tenzij er aan de zijde van PROFIEL ASL B.V. sprake is van opzet of grove schuld.

9. Beveiliging

9.1. PROFIEL ASL B.V. spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of vormen van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de huidige stand van de techniek.

9.2. PROFIEL ASL B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden, of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door PROFIEL ASL B.V. aangeboden testproducten zijn en blijven eigendom van PROFIEL ASL B.V. De klant heeft slechts het recht de testproducten (tegen afzonderlijke betaling per test) te gebruiken voor haar respondenten. Het is de klant niet toegestaan de testproducten op andere wijze dan via de website te gebruiken, noch heeft de klant het recht het door PROFIEL ASL B.V. aangeboden platform en de ter beschikking gestelde softwaretool te gebruiken voor andere doeleinden dan waartoe door PROFIEL ASL B.V. (tegen afzonderlijke betaling per test) aan de klant ter beschikking gesteld.

10.2. U heeft toestemming samenvattingen van de paginaís op de website te printen of downloaden, mits voor persoonlijk gebruik en rapporten te printen voor gebruik met uw cliŽnten. U heeft toestemming verslagen en rapporten te veranderen en persoonlijke opmerkingen en analyses toe te voegen, mits u de verantwoordelijkheid voor de teksten uitdrukkelijk bij uzelf legt.

U heeft toestemming in brochures en op andere manieren aan te geven dat u de producten van Profiel ASL B.V. gebruikt als deel van uw service, zolang de overeenkomst geldig en niet beŽindigd is. U bent dan wel verplicht het product volledig te benoemen en te specificeren dat Profiel ASL B.V. het intellectuele eigendom alsmede de handelsmerken en dienstenmerken bezit, zoals hierboven gespecificeerd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de gedaagde.

11.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met PROFIEL ASL B.V. gesloten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.